Statut Fundacji „NATURA-lnie”

wpis w: O nas | 0

Rozdział I
Postanowienia ogólne

1.

 1. Fundacja pod nazwą „NATURA-lnie” zwana dalej Fundacją, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Magdalenę Mądrawską-Okołów i Grzegorza Okołowa, zwanych dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Barbarę Wolską w Kancelarii Notarialnej w Kostrzynie nad Odrą przy ulicy Żeglarskiej 8/1, w dniu 27.04.2017 r.

2.

 1. Siedzibą Fundacji jest wieś Ownice.
 2. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
 3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

3.

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Ministerstwo Środowiska.

4.

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

5.

Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

6.

Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.

 

Rozdział II
Cele i zasady działalności Fundacji

7.

Celem Fundacji jest:

 1. Działalność w zakresie ochrony przyrody i środowiska oraz bioróżnorodności.
 2. Działalność w zakresie ochrony i kształtowania krajobrazu wiejskiego.
 3. Działalność w zakresie zrównoważonego rozwoju.
 4. Działalność w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego i narodowego.
 5. Wspieranie rękodzielnictwa, rzemiosła artystycznego i ginących zawodów.
 6. Wspieranie rozwoju różnych form i dziedzin kultury i sztuki, m.in. literatury, filmu, teatru, fotografii, malarstwa.
 7. Wspieranie, promowanie i rozwijanie turystyki i agroturystyki.
 8. Działalność w zakresie edukacji przyrodniczej, historycznej, etnograficznej w zakresie regionalnym i makroregionalnym.
 9. Promowanie walorów przyrodniczych, etnograficznych, historycznych i turystycznych regionu, propagowania idei poszanowania przyrody, ochrony i współżycia z przyrodą poprzez sport i turystykę oraz edukację.
 10. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży a także osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym.
 11. Działalność prorodzinna.
 12. Propagowanie idei oraz praktyki społeczeństwa obywatelskiego.
 13. Wdrażanie i upowszechnianie wolontariatu i innych form aktywności obywatelskiej;
 14. Działalność charytatywna oraz wszelka działalność społecznie użyteczna.

8.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Inicjowanie, organizowanie, przeprowadzanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu ochronę przyrody, środowiska, ochronę i kształtowanie krajobrazu wiejskiego, zrównoważonego rozwoju, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego i narodowego.
 2. Prowadzenie i wspieranie działań edukacyjnych dot. celów wymienionych w pkt. 1.
 3. Promocję celów wymienionych w pkt. 1
 4. Prowadzenie działalności popularyzującej wiedzę poprzez organizację imprez oraz szkoleń, warsztatów i spotkań oraz działalność wystawienniczą, wydawniczą i multimedialną.
 5. Organizowanie spotkań, wykładów, warsztatów, plenerów, seminariów, konferencji oraz wydarzeń kulturalnych;
 6. Prowadzenie działalności promocyjnej, informacyjnej i edukacyjnej poprzez środki masowego przekazu (media, internet, aplikacje).
 7. Współpracę z samorządami i placówkami oświatowymi, kulturalnymi i muzealnymi.
 8. Wspieranie, inicjowanie, tworzenie tras i szlaków oraz infrastruktury turystycznej.
 9. Wspieranie twórców rękodzieła.
 10. Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży.
 11. Nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi o zbliżonych i podobnych celach.

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji.

9.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (jeden tysiąc złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

10.

1. Przychody Fundacji pochodzą z:

 • darowizn, spadków, zapisów,
 • dotacji, grantów i subwencji od osób prawnych,
 • zbiórek publicznych,
 • majątku fundacji,
 • odsetek i lokat bankowych.

2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

 

Rozdział IV
Organ Fundacji

11.

 1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 członków (Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu oraz Członków Zarządu) powoływanych bezterminowo przez Fundatora.
 3. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą pisemnej rezygnacji, śmierci Członka Zarządu lub wskutek odwołania przez Fundatora.

12.

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
 • kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 • realizacja celów statutowych,
 • sporządzanie planów pracy i budżetu,
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 • reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 • zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
 • występowanie z wnioskami w sprawie zmian w Statucie.

 

13.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, informując członków, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

14.

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, składają dwaj członkowie Zarządu.

 

Rozdział V
Postanowienia końcowe

15.

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

16.

 1. Fundacja może się połączyć z inną organizacją pozarządową dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną organizacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną organizacją decyzję podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

Rozdział VI
Likwidacja Fundacji

17.

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia Ministerstwo Środowiska.
 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.