Tworzenie bazy do działań edukacyjnych dzieci z obszarów wiejskich

wpis w: Projekty | 0

„Tworzenie bazy do działań edukacyjnych dzieci z obszarów wiejskich” – projekt dofinansowany ze środków FIO w ramach programu „Startuj z FIO”

CELEM niniejszego projektu jest podniesienie poziomu wiedzy przyrodniczej, a także etnograficznej i historycznej (w zasięgu regionalnym) najmłodszych mieszkańców wsi Ownice oraz Dąbroszyn oraz ich rodziców/opiekunów.

Zdobycie powyższej wiedzy na pewno przyczyni się do podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz ukształtuje postawy proekologiczne. Wykształcenie tożsamości regionalnej wpłynie na większą dbałość o miejsce zamieszkania o odpowiedzialność za nie.

Projekt zakłada, że podniesienie poziomu wiedzy bezpośrednio przyczyni się do wyrównywania szans dzieci i młodzieży na dostęp do dobrej edukacji na poziomie szkolnictwa średniego i wyższego.

Lepsze wykształcenie przekłada się na większa kreatywność, samodzielność, co wraz z wykształceniem jako wartością wyjściową wpływa na większe szanse na zdobycie pracy lub samozatrudnienie, sprzyja więc zmniejszeniu bezrobocia.

Kolejnymi ważnymi celami niniejszego projektu jest wykształcanie w dzieciach i dorosłych pasji, hobby oraz nawyku aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu.

Równie istotne socjalnie i społecznie cele niniejszego projektu to bliższe poznanie własnych sąsiadów oraz współpraca miedzy mieszkańcami wsi (gminy).

Materialnym efektem realizacji niniejszego projektu będzie stworzenie bazy do realizowania założeń edukacji terenowej dzieci z obszarów wiejskich, które to działania są statutowymi działaniami Fundacji NATURA-lnie. Na bazę tę będą się składać: funkcjonująca strona internetowa oraz profil Fundacji na Facebooku, ubezpieczenie OC członków Fundacji prowadzących bezpośrednią działalność edukacyjną, pozyskanie podstawowego sprzętu biurowego i pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć terenowych.

Innym efektem projektu będzie również zrealizowanie do końca listopada 2017 czterech wydarzeń edukacyjnych przeprowadzonych przez członków Fundacji w oparciu o specjalnie przygotowane, autorskie scenariusze zajęć. Dwa wydarzenia zostaną zrealizowane we wsi Ownice, a dwa we wsi Dąbroszyn.